Pàgines

dimecres, de desembre 24, 2003

PIC Empresa: canvi tecnològic i activitat empresarial a Catalunya

La sessió de treball de l'equip d'investigadors de la UOC amb el president Pujol va ser també el senyal de sortida per a la seqüència de publicació dels estudis sectorials que han configurat el PIC en aquesta primera fase.

Aquesta sèrie s'enceta aquest mes de desembre amb la publicació del "PIC empreses: les TIC i les transformacions de l'empresa catalana", dirigit per Jordi Vilaseca, director dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i director de l'Observatori de la Nova Economia. La publicació i presentació pública de la resta d'estudis sectorial del PIC -inclosa una presentació pública específica del PIC empreses- es durà a terme entre els mesos de gener i març del 2004, en una iniciativa de difusió al conjunt de la societat que tindrà el suport de la Fundació Caixa Sabadell.

D'entre les dades i resultats que es deriven d'aquest primer PIC sectorial que es publica a la xarxa en destaca la constatació del paper que globalització i tecnologies digitals tenen com a agents de canvi a l'empresa catalana. En aquest sentit, les dades indiquen que podem ser a l'inici d'un procés de transformació cap a un nou model de creixement de l'empresa que es caracteritza per l'economia del coneixement. Les dades obtingudes d'una mostra representativa de 2.038 empreses indiquen que el 8% de les empreses catalanes venen a fora d'Espanya més d'una tercera part de la seva producció, amb una presència encara reduïda d'establiments propis fora de l'Estat (3,4% de les empreses).

En tot cas, l'empresa catalana apunta cap a un grau d'internacionalització cada cop més elevat. Efectivament, el 44% de les empreses catalanes -amb una mitjana de tres mil clients- afirma que té clients a la resta d'Espanya, el 18,5% a la Unió Europea i l'11% a la resta del món. Aquesta creixent interacció internacional es posa també en evidència amb la relació a la cadena de proveïdors i amb relació a la presència de competidors en el mercat.

Aspectes com la dimensió i la concentració en el territori són algunes de les evidències destacades a l'estudi. El 88% de les empreses catalanes no arriba a 5 treballadors i un 80% té la seu a la regió metropolitana de Barcelona. En tot cas l'estudi també constata que aproximadament el 60% del valor afegit brut (VAB) privat català prové de la microempresa (< 0 = 5), mentre que la gran empresa hi aporta el 21%. L'estudi també evindencia que els sectors més intensius en coneixement assoleixen una productivitat més elevada.

Els resultats de l'anàlisi constaten el bon equipament digital de l'empresa catalana, si bé també posen de manifest un nivell d'ús i aprofitament millorable. En aquest sentit, les dades indiquen que un 91% de les empreses disposa d'accés a Internet i un 87% utilitza el correu electrònic, mentre que un 22% compra per Internet i un 11% hi ven. Aquestes dades contrasten, però, amb una relativament baixa implantació de processos de planificació i gestió que fan ús de les tecnologies de la informació: un 73% no planifica els processos productius amb el suport de les TIC i un 77,6% de les empreses no disposa de sistemes integrats per obtenir i gestionar la informació i el coneixement de les relacions amb els clients.